Naudojimo sąlygos

Helen Doron Ltd. suteikia prieigą prie šios svetainės ir ja naudojasi laikydamasi šių sąlygų:

“Helen Doron” svetaines (toliau – svetainės) ir mobiliąsias programėles (toliau – programėlės) bei susijusias paslaugas (kartu su svetainėmis – Paslauga) valdo “Helen Doron Ltd.”. (“Helen Doron”, “HD”, “mes” arba “mes”). Prieigai prie Paslaugos ir naudojimuisi ja taikomos toliau nurodytos Paslaugos teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos). Prisijungdami prie bet kurios Paslaugos dalies arba ja naudodamiesi patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šių Taisyklių ir sąlygų, įskaitant visus būsimus pakeitimus.

ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD ŠIOSE SĄLYGOSE IR NUOSTATOSE YRA NUOSTATA DĖL PRIVALOMO GINČŲ SPRENDIMO ARBITRAŽE, PAGAL KURIĄ TAM TIKROMIS APLINKYBĖMIS GINČUS REIKIA SPRĘSTI ARBITRAŽE INDIVIDUALIAI.

Naudodamiesi šia svetaine naudotojai sutinka teisiškai laikytis šių Sąlygų ir nuostatų, kurios įsigalioja iš karto naudotojui pirmą kartą prisijungus prie svetainės. Vartotojų, kurie nesutinka teisiškai įsipareigoti laikytis visų šių Sąlygų, prašome neprisijungti prie šios svetainės ir (arba) ja nesinaudoti.
Registruodamiesi ir naudodamiesi Paslauga, jūs sutinkate (i) pateikti tikslią, aktualią ir išsamią informaciją apie save ir (arba) savo organizaciją, kaip to prašo “Helen Doron”; (ii) išlaikyti slaptažodžio ir kitos informacijos, susijusios su jūsų paskyros saugumu, konfidencialumą; (iii) prižiūrėti ir nedelsiant atnaujinti bet kokią “Helen Doron” pateiktą registracijos informaciją, kad ši informacija būtų tiksli, aktuali ir išsami; ir (iv) būti visiškai atsakingi už visą savo paskyros naudojimą ir visus veiksmus, atliekamus per jūsų paskyrą.

BENDRASIS TURINYS

Pateikdami bet kokius vertinimus, apžvalgas, informaciją, duomenis, tekstą, nuotraukas, garso įrašus, garso ir vaizdo kūrinius, vertimus, atmintines ar kitą medžiagą Paslaugose (toliau – Turinys), suteikiate “Helen Doron” nemokamą, nuolatinę, neatšaukiamą, pasaulinę, neišimtinę, perleidžiamą ir sublicencinę licenciją naudoti, atkurti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, sujungti, platinti, viešai rodyti, kurti išvestinius kūrinius, įtraukti tokį Turinį į kitus kūrinius; sublicencijuoti Turinį keliais lygiais ir pripažinti, kad šios licencijos negalite nutraukti, kai jūsų Turinys pateikiamas Paslaugoms. Jūs pareiškiate, kad jums priklauso arba esate užsitikrinę visas teisines teises, reikalingas tam, kad jūsų pateiktą Turinį galėtumėte naudoti jūs, “Helen Doron” ir kiti asmenys, kaip aprašyta ir kitaip numatyta šiose Sąlygose ir sąlygose. Suprantate, kad kiti naudotojai turės prieigą prie Turinio ir kad nei jie, nei “Helen Doron” nėra įsipareigoję jums ar kam nors kitam išlaikyti Turinio konfidencialumą.
HD gali bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar papildyti šias sąlygas, paskelbdama pakeitimus internete. Naudotojai turėtų reguliariai peržiūrėti šias sąlygas, kad įsitikintų, jog žino apie visus HD atliktus pakeitimus, atnaujinimus ar pataisas. Tolesnis naudojimasis svetaine po to, kai paskelbiami pakeitimai, atnaujinimai ir pataisos, reiškia naudotojo sutikimą teisiškai laikytis šių pakeistų, atnaujintų ar papildytų sąlygų.
Šios svetainės turiniui taikomos HD autorių teisės. Naudotojams draudžiama kopijuoti, atgaminti, perspausdinti, atsisiųsti, skelbti, transliuoti, perduoti, daryti viešai prieinamą ar kitaip naudoti svetainės turinį, išskyrus asmeninį, nekomercinį naudojimą. Naudotojai taip pat sutinka nepritaikyti, nekeisti ir nekurti išvestinių kūrinių iš svetainės turinio, išskyrus asmeninį, nekomercinį naudojimą. Visiems kitiems svetainės turinio naudojimo būdams reikalingas išankstinis raštiškas HD leidimas.

 

NETINKAMAS NAUDOJIMAS

Paslaugoje ar per Paslaugą neįkeliate, nerodote ir kitaip neteikiate jokio turinio, kuris: (i) yra šmeižikiškas, įžeidžiantis, įžeidžiantis, grasinantis, priekabiaujantis, keliantis neapykantą, įžeidžiantis ar kitaip pažeidžiantis bet kokį įstatymą arba pažeidžiantis bet kurios trečiosios šalies teises (įskaitant autorių teises, prekių ženklus, privatumą, viešumą ar kitas asmenines ar nuosavybės teises); arba (ii) “Helen Doron” nuomone, yra nepriimtinas arba kuris riboja ar trukdo bet kuriam kitam asmeniui naudotis Paslauga, arba dėl kurio “Helen Doron” ar jos naudotojams gali kilti bet kokia žala ar atsakomybė.

 

HELEN DORON ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir saugoti “Helen Doron” ir jos direktorius, pareigūnus, darbuotojus, rangovus, atstovus, tiekėjus, licencijų teikėjus, teisių perėmėjus ir teisių perėmėjus nuo visų nuostolių, pretenzijų, ieškinių, įsipareigojimų, atsakomybės ir žalos, įskaitant išlaidas advokatams, kylančius dėl jūsų prieigos prie Paslaugos ar naudojimosi ja, bet kokio neteisingo mums pateikto pareiškimo (kaip šių Sąlygų ir nuostatų dalis ar kitaip), bet kokio šių Sąlygų ir nuostatų pažeidimo arba bet kokio reikalavimo, kad bet koks mūsų jums pateiktas vertimas yra netikslus, netinkamas ar bet kokiu būdu ydingas.

LICENCIJA PROGRAMOMS

Laikydamasi šių Sąlygų, “Helen Doron” suteikia jums neperleidžiamą, neišimtinę licenciją atsisiųsti, įdiegti ir naudoti vieną kiekvienos programėlės kopiją objektinio kodo forma tik jums priklausančiame arba jūsų valdomame interaktyviame belaidžiame įrenginyje. Negalite išvesti ar bandyti išvesti visos Programėlės ar bet kurios jos dalies pirminio kodo, leisti trečiajai šaliai išvesti ar bandyti išvesti tokį pirminį kodą, atlikti atvirkštinio projektavimo, dekompiliuoti, išardyti ar išversti bet kurią Programėlę ar bet kurią jos dalį. “Helen Doron” ir jos licencijos davėjai turi ir išlaiko visas intelektinės nuosavybės teises ir kitas teises į Programėles ir jų pakeitimus, modifikacijas ar pataisymus.
Šios sąlygos taikomos tik tuo atveju, jei Programėles naudojate iš “Apple App Store”. Jeigu kitos šių Taisyklių ir sąlygų sąlygos yra mažiau ribojančios nei šios dalies sąlygos ar kitaip joms prieštarauja, taikomos griežtesnės ar prieštaraujančios šios dalies sąlygos, tačiau tik Programėlių iš “Apple App Store” atžvilgiu. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad šios Sąlygos ir nuostatos galioja tik tarp jūsų ir Helen Doron, o ne “Apple”, ir kad “Apple” nėra atsakinga už Programėles ar jų turinį. Naudodamiesi bet kuria Programėle privalote laikytis “App Store” paslaugų teikimo sąlygų. Jūs pripažįstate, kad “Apple” nėra įsipareigojusi teikti jokių su Programėlėmis susijusių techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų. Jei kuri nors Programėlė neatitinka galiojančios garantijos, galite apie tai pranešti “Apple”, ir “Apple” grąžins jums Programėlės pirkimo kainą, jei tokia buvo sumokėta; kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, “Apple” neturės jokių kitų garantinių įsipareigojimų dėl Programėlių, o visos kitos pretenzijos, nuostoliai, įsipareigojimai, žala, išlaidos ar sąnaudos, susijusios su bet kokiu garantijos neatitikimu, bus reglamentuojamos tik šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis. Jūs ir “Helen Doron” pripažįstate, kad “Apple” neatsako už jokių jūsų ar bet kurios trečiosios šalies pretenzijų, susijusių su Programėlėmis arba jūsų turima ir (arba) naudojama bet kuria Programėle, nagrinėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) pretenzijas dėl atsakomybės už gaminį; (ii) bet kokias pretenzijas dėl Programėlės neatitikimo bet kokiam taikomam teisiniam ar reguliavimo reikalavimui; ir (iii) pretenzijas, kylančias pagal vartotojų apsaugos ar panašius teisės aktus. Jūs ir “Helen Doron” pripažįstate, kad bet kokios trečiosios šalies pretenzijos dėl to, kad bet kuri Programėlė arba jos turėjimas ir naudojimas pažeidžia tos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, atveju “Helen Doron”, o ne “Apple”, bus išimtinai atsakinga už bet kokios tokios pretenzijos dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo tyrimą, gynybą, patenkinimą ir patenkinimą tiek, kiek to reikalauja šios Sąlygos ir nuostatos. Naudodamiesi bet kuria Programėle privalote laikytis taikomų trečiosios šalies sutarties sąlygų. Jūs ir “Helen Doron” pripažįstate ir sutinkate, kad “Apple” ir “Apple” patronuojamosios įmonės yra šių Sąlygų ir nuostatų naudos gavėjos trečiosios šalys, nes jos susijusios su jūsų licencija naudotis Programėlėmis, ir kad, jums sutikus su šiomis Sąlygomis ir nuostatomis, “Apple” turės teisę (ir bus laikoma, kad ji sutiko su šia teise) vykdyti šias Sąlygas ir nuostatas jūsų, kaip trečiosios šalies naudos gavėjos, atžvilgiu.
HD, “Helen Doron Early English”, “Helen Doron Teen English” (HDTE) ar bet kurį kitą su HD susijusį produktą ir paslaugą arba trečiąsias šalis ir su jomis susijusius produktus bei paslaugas identifikuojantys pavadinimai, vaizdai ir logotipai yra HD ir (arba) atitinkamų trečiųjų šalių autorių teisių, dizaino teisių, prekių ženklų ir patentų objektas. Jokia šių sąlygų nuostata negali būti aiškinama kaip netiesiogiai, netiesiogiai ar kitaip suteikianti bet kokią licenciją ar teisę naudotis HD ar bet kuriai kitai trečiajai šaliai priklausančiomis autorių teisėmis, dizaino teisėmis, prekių ženklais ar patentais.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS, SVETAINĖS IR PASLAUGOS

Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, reklamuotojus, paslaugas, specialius pasiūlymus ar kitus įvykius ar veiklą, kurie nepriklauso “Helen Doron” ir nėra jos kontroliuojami. Mes nepatvirtiname ir neprisiimame jokios atsakomybės už tokias trečiųjų šalių svetaines, informaciją, medžiagą, produktus ar paslaugas. Jei į bet kurią trečiosios šalies svetainę, paslaugą ar turinį pateksite iš “Helen Doron”, suprantate, kad šios Sąlygos ir nuostatos bei mūsų privatumo politika netaikomos jūsų naudojimuisi tokiomis svetainėmis. Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad “Helen Doron” nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl to, kad naudojatės trečiųjų šalių svetainėmis, paslaugomis ar turiniu.
Paslaugoje gali būti skelbimų, kurie gali būti nukreipti į Paslaugoje esantį turinį ar informaciją, arba kitos informacijos. Helen Doron reklamos Paslaugoje rūšys ir apimtis gali keistis. Už tai, kad “Helen Doron” suteikia jums prieigą prie Paslaugos ir leidžia ja naudotis, jūs sutinkate, kad “Helen Doron” ir jos trečiųjų šalių paslaugų teikėjai bei partneriai gali talpinti tokią reklamą, susijusią su jūsų ar kitų asmenų pateikto turinio ar informacijos rodymu.
Naudotojai sutinka naudotis svetaine tik teisėtais tikslais, tokiais būdais, kurie neriboja, netrukdo ir nepažeidžia kitų asmenų teisių naudotis svetaine ir ja naudotis. Draudžiamas elgesys apima: priekabiavimą prie bet kurio asmens, jo varginimą ar nepatogumų kėlimą, nepadoraus ar įžeidžiančio turinio perdavimą arba įprasto informacijos srauto ir dialogo svetainėje trikdymą.
Svetainės turinys, įskaitant informaciją, pavadinimus, paveikslėlius, nuotraukas, logotipus ir piktogramas, susijusias su HD ir (arba) su HD susijusiomis bendrovėmis, produktais ir paslaugomis (arba su trečiųjų šalių produktais ir paslaugomis), teikiamas “toks, koks yra” ir “toks, koks yra”, be jokių pareiškimų ar bet kokių garantijų, išreikštų ar numanomų, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, įskaitant numanomas patenkinamos kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, nepažeidimo, suderinamumo, saugumo ir tikslumo garantijas.
HD neatsako svetainės naudotojams ar bet kuriai trečiajai šaliai, pateikusiai pretenziją per svetainės naudotoją, už bet kokią žalą, susijusią su svetaine ar joje esančia medžiaga, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai. HD jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už toliau nurodytus nuostolius ar žalą (nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai buvo numatyti ar iš anksto numatomi, žinomi ar nežinomi):
duomenų praradimą;
prarastas pajamas ar numatomą pelną;
verslo praradimą;
galimybių praradimą;
geros reputacijos praradimą arba reputacijos pažeidimą;
trečiųjų šalių patirti nuostoliai; arba
bet kokią netiesioginę, netiesioginę, netiesioginę, specialią ar pavyzdinę žalą, atsiradusią dėl naudojimosi svetaine, nepriklausomai nuo ieškinio formos.
HD negarantuoja, kad svetainės turinyje esančios funkcijos bus nepertraukiamos ar be klaidų, kad defektai bus ištaisyti arba kad svetainėje ir ją pateikiančiame serveryje nėra virusų ar klaidų.
Svetainės naudotojai gali būti kviečiami teikti įnašus (įskaitant tekstą, nuotraukas, grafiką ir garso ar vaizdo įrašus) į svetainę arba HDEE portalą. Naudotojai, pateikdami minėtus įnašus, sutinka suteikti HD neterminuotą, nemokamą, neišimtinę, sublicencinę teisę ir licenciją naudoti, atkurti, keisti, adaptuoti, skelbti, versti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, atlikti, groti, padaryti viešai prieinamus ir naudotis visomis autorių ir viešumo teisėmis, susijusiomis su minėtais įnašais visame pasaulyje, ir (arba) įtraukti minėtus įnašus į kitus kūrinius bet kokioje dabar žinomoje ar vėliau sukurtoje laikmenoje visam teisių, kurios gali būti susijusios su minėtais įnašais, galiojimo laikui, laikantis HD privatumo politikoje nustatytų privatumo apribojimų. Naudotojų, nusprendusių nesuteikti HD pirmiau nurodytų teisių, prašome neteikti įnašų į svetainę.
Be to, pagal 9 dalį, pateikdami įnašus į svetainę, naudotojai garantuoja:
kad minėti įnašai yra originalus naudotojo darbas;
kad pateikiantis naudotojas turi teisę suteikti HD prieigą prie minėtų įnašų visais pirmiau nurodytais tikslais;
kad minėti įnašai nėra šmeižikiški;
kad minėti įnašai nepažeidžia jokių įstatymų;
kad HD yra atleidžiama nuo visų teisinių išlaidų, žalos ar kitų išlaidų, kurias HD gali patirti dėl to, kad naudotojas pažeidė pirmiau nurodytą garantiją; kad jie atsisako bet kokių moralinių teisių į minėtą įnašą, kad jis būtų pateiktas ir paskelbtas interneto svetainėje pirmiau nurodytais tikslais.
Vartotojai negali pateikti jokios šmeižikiškos ar neteisėtos bet kokio pobūdžio medžiagos svetainės forume. Tai apima tekstą, grafiką ir garso ar vaizdo programas.
Griežtai draudžiama teikti medžiagą, kuria siekiama įvykdyti ar skatinti neteisėtą veiką.
Visa pateikta medžiaga turi būti originalus ją pateikusio naudotojo darbas. Naudotojai negali pateikti plagiato. Taip pat naudotojai negali pažeisti ar pažeisti trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekių ženklų, komercinių paslapčių, patentų, privatumo, viešumo, asmenines ar nuosavybės teises.
Svetainės informacijos pateikimo vietose išsakomos visuomenės narių nuomonės, kurios nebūtinai sutampa su HD nuomonėmis.
Jei teismas ar kitas kompetentingos jurisdikcijos teismas nuspręstų, kad kuri nors iš Sąlygų ir nuostatų yra neįgyvendinama, tokios nuostatos apribojamos arba panaikinamos tiek, kiek būtina, kad kitaip šios Sąlygos ir nuostatos liktų visiškai galiojančios.

HELEN DORON NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ

PASLAUGA, ĮSKAITANT VISUS VAIZDUS, GARSO FAILUS IR KITĄ TURINĮ, IR BET KOKIA KITA INFORMACIJA, NUOSAVYBĖ IR TEISĖS, KURIAS HELEN DORON JUMS SUTEIKĖ AR SUTEIKĖ, YRA JUMS TEIKIAMOS “TOKIOS, KOKIOS YRA”. HELEN DORON IR JOS TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PASLAUGA, IR VISI TOKIE PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS, ĮSKAITANT TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI AR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS, YRA AIŠKIAI ATMESTINI. NEAPRIBOJANT PIRMIAU PATEIKTŲ NUOSTATŲ BENDRUMO, HELEN DORON NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU TIKSLUMU, PASLAUGOS PRIEINAMUMU, IŠSAMUMU, INFORMACINIU TURINIU, VEIKIMU BE KLAIDŲ, NAUDOJIMOSI REZULTATAIS AR NEPAŽEIDIMU. PRIEIGA PRIE PASLAUGOS IR NAUDOJIMASIS JA GALI BŪTI NEPRIEINAMAS DIDŽIAUSIOS PAKLAUSOS LAIKOTARPIAIS, SISTEMOS ATNAUJINIMO, GEDIMŲ, PLANUOTOS AR NEPLANUOTOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS METU ARBA DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA NETAIKYTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ, TODĖL PIRMIAU NURODYTA IŠIMTIS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMA.

ŽALOS RŪŠIŲ APRIBOJIMAS/ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

JOKIU ATVEJU HELEN DORON NEBUS ATSAKINGA JUMS AR BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI, PATEIKUSIAI PRETENZIJĄ PER JUS (NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JI GRINDŽIAMA SUTARTIMI, DELIKTU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KITA TEORIJA) UŽ NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ, NETIESIOGINĘ AR PAVYZDINĘ ŽALĄ, ATSIRANDANČIĄ DĖL PRIEIGOS PRIE PASLAUGOS AR JOS DALIES, NAUDOJIMOSI PASLAUGA AR JOS DALIMI ARBA NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PRARASTĄ GALIMYBĘ NAUDOTIS PASLAUGA, NETIKSLIAIS REZULTATAIS, PRARASTU PELNU, VERSLO PERTRAUKIMU ARBA ŽALA, ATSIRADUSIA DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, SUGADINIMO AR DUOMENŲ NETIKSLUMO, BET KOKIŲ DUOMENŲ ATKŪRIMO IŠLAIDOMIS, PAKAITINIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDOMIS ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJOMIS DĖL ŽALOS KOMPIUTERIAMS, PROGRAMINEI ĮRANGAI, MODEMAMS, TELEFONAMS AR KITAM TURTUI, NET JEI HELEN DORON BUVO INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. HELEN DORON ATSAKOMYBĖ JUMS ARBA BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI, KURI PER JUS REIŠKIA PRETENZIJAS DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES IR NEPRIKLAUSOMAI NUO IEŠKINIO FORMOS, NEVIRŠIJA 10 000 USD SUMOS. TAI YRA BENDRA RIBA. DAUGIAU NEI VIENO IEŠKINIO PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ BUVIMAS NEPADIDINA ŠIOS RIBOS.

 

NUTRAUKIMAS

Helen Doron gali bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties nedelsiant nutraukti jūsų prieigą prie Paslaugos ir naudojimąsi ja, ir tokiu metu jūs nebeturėsite teisės naudotis Paslauga. Savo “Helen Doron” paskyrą galite nutraukti bet kuriuo metu, vadovaudamiesi Paslaugoje pateiktais nurodymais. Šių Sąlygų nuostatos, susijusios su “Helen Doron” nuosavybės teisių apsauga ir įgyvendinimu, jūsų pareiškimais ir garantijomis, pareiškimų ir garantijų atsisakymu, atleidimu nuo atsakomybės ir atleidimu nuo atsakomybės, atsakomybės apribojimais ir žalos rūšimis, duomenų ir informacijos nuosavybe, taikytina teise ir teismo vieta bei įvairiomis nuostatomis, lieka galioti ir po bet kokio tokio nutraukimo.

TAIKYTINA TEISĖ IR ARBITRAŽAS

Šioms Sąlygoms ir sąlygoms, jų dalykui ir atitinkamoms “Helen Doron” bei jūsų teisėms pagal šias Sąlygas ir sąlygas, taip pat bet kokiam reikalavimui, ieškiniui ar ginčui (toliau – reikalavimas), kylančiam iš šių Sąlygų ir sąlygų arba su jomis susijusiam, taikomi ir aiškinami pagal Izraelio valstybės įstatymus, išskyrus šios ar bet kurios kitos jurisdikcijos įstatymų kolizines nuostatas, neatsižvelgiant į jūsų kilmės šalį ar vietą, kurioje naudojatės Paslauga. VISI GINČAI IR PRIEŽASTYS, KURIUOS KIEKVIENU BŪDU SUSIJĘ SU TOMIS TAISYKLĖMIS IR SĄLYGOMIS ARBA PASLAUGA, BUS SPRENDŽIAMI ĮGALIOJANČIU ARBITRAŽU, O NE TEISME, išskyrus “Helen Doron” teisę reikalauti uždraudimo, kaip nurodyta toliau. Jei pagal galiojančius įstatymus aiškiai nereikalaujama kitaip, kiekviena šalis pati padengia savo išlaidas advokatams, neatsižvelgiant į tai, kuri šalis arbitražo procese laikoma laimėjusia šalimi.
Jei nenorite spręsti ginčų su “Helen Doron” arbitraže ir esate fizinis asmuo, galite atsisakyti šio arbitražinio susitarimo išsiųsdami el. laišką adresu Info@HelenDoronGroup.com per 30 dienų nuo tos dienos, kai pirmą kartą prisijungiate prie Paslaugos arba ja naudojatės.
Jei ketinate kreiptis į arbitražą, pirmiausia turite išsiųsti rašytinį pranešimą “Helen Doron” administracijos biurui apie savo ketinimą bylinėtis arbitraže (toliau – pranešimas). Pranešimas “Helen Doron” turėtų būti siunčiamas bet kuriuo iš šių būdų: (i) elektroniniu paštu adresu Info@HelenDoronGroup.com arba (ii) siunčiant Pranešimą pašto tarnybos patvirtintu paštu adresu Helen Doron Ltd., Misgav Industrial Park, D.N. Misgav 2017900 Izraelis. Pranešime turi būti (x) aprašytas pretenzijos ar ginčo pobūdis ir pagrindas; ir (y) nurodyta konkreti prašoma teisinė pagalba; ir (z) nurodytas jūsų vardas, pavardė, adresas ir kontaktinė informacija. Jei ketiname kreiptis į arbitražą, bet kokį pranešimą apie ginčą išsiųsime jums mūsų turimais kontaktiniais duomenimis.

KALBA

Ši sutartis iš pradžių buvo parašyta anglų (JAV) kalba. Jei bet kuri išversta šios sutarties versija prieštarauja angliškajai, vadovaujamasi angliškąja versija.

ĮVAIRŪS KLAUSIMAI

Šios Sąlygos ir nuostatos yra visas “Helen Doron” ir jūsų susitarimas dėl šių Sąlygų ir nuostatų. Jei “Helen Doron” arba jūs atsisakote bet kurios šių Taisyklių ir sąlygų nuostatos arba bet kokio jos pažeidimo vienu atveju, tai nepanaikina tokios sąlygos arba bet kokio vėlesnio jos pažeidimo. “Helen Doron” gali be jokių sąlygų perleisti savo teises ar įsipareigojimus pagal šias Sąlygas ir nuostatas. Šios Sąlygos ir nuostatos bus privalomos ir naudingos “Helen Doron” ir jums, taip pat atitinkamiems “Helen Doron” ir jūsų teisių perėmėjams bei įgaliotiems teisių perėmėjams.