Naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

Prieigą prie šios svetainės ir jos naudojimą teikia „Helen Doron Ltd.“, vadovaudamasi šiomis sąlygomis:

„Helen Doron“ svetainės (toliau – „Svetainės“) ir mobiliąsias programėlės (toliau – „Programėlės“) bei susijusios paslaugos (kartu su Svetainėmis – „Paslauga“) yra valdomi „Helen Doron Ltd“. (toliau – „Helen Doron“, „“HD”“, „mus“ arba „mes“). Prieigai prie Paslaugos ir naudojimuisi ja taikomos toliau nurodytos Paslaugos teikimo Taisyklės ir sąlygos (toliau – „Taisyklės ir sąlygos“). Prisijungdami prie bet kurios Paslaugos dalies arba ja naudodamiesi patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šių Taisyklių ir sąlygų, įskaitant visus būsimus pakeitimus.

ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD ŠIOSE TAISYKLĖSE IR SĄLYGOSE YRA NUOSTATA DĖL PRIVALOMO GINČŲ SPRENDIMO ARBITRAŽE, PAGAL KURIĄ TAM TIKROMIS APLINKYBĖMIS GINČAI TURI BŪTI INDIVIDUALIAI SPRENDŽIAMI ARBITRAŽE.

 1. Naudodamiesi šia svetaine vartotojai sutinka laikytis šių Taisyklių ir Sąlygų, kurios įsigalioja iš karto, kai vartotojas pirmą kartą apsilanko svetainėje. Vartotojų, kurie nesutinka teisiškai įsipareigoti laikytis visų šių Taisyklių ir Sąlygų, prašome neprisijungti prie šios svetainės ir (arba) ja nesinaudoti.
 2. Registruodamiesi ir naudodamiesi Paslauga, jūs sutinkate (i) pateikti tikslią, aktualią ir išsamią informaciją apie save ir (arba) savo organizaciją, kaip to prašo „Helen Doron“; (ii) išlaikyti slaptažodžio ir kitos informacijos, susijusios su jūsų paskyros saugumu, konfidencialumą; (iii) prižiūrėti ir nedelsiant atnaujinti bet kokią registracijos informaciją, kurią pateikiate „Helen Doron“, kad tokia informacija būtų tiksli, aktuali ir išsami; ir (iv) būti visiškai atsakingam už visą savo paskyros naudojimą ir visus veiksmus, atliekamus per jūsų paskyrą.

BENDRAS TURINYS

 1. Pateikdami bet kokius vertinimus, apžvalgas, informaciją, duomenis, tekstą, nuotraukas, garso įrašus, audiovizualinius kūrinius, vertimus, atmintines ar kitą medžiagą Paslaugose (toliau – „Turinys“), jūs suteikiate „Helen Doron“ nemokamą, nuolatinę, neatšaukiamą, pasaulinę, neišimtinę, perleidžiamą ir sublicencinę licenciją naudoti, atkurti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, sujungti, platinti, viešai rodyti, kurti išvestinius kūrinius, įtraukti tokį Turinį į kitus kūrinius; sublicencijuoti Turinį keliais lygiais ir pripažinti, kad šios licencijos negalite nutraukti, kai jūsų Turinys pateikiamas Paslaugoms. Jūs pareiškiate, kad jums priklauso arba esate užsitikrinę visas juridinės teises, reikalingas tam, kad jūsų pateiktą turinį naudotumėte jūs, „Helen Doron“ ir kiti asmenys, kaip aprašyta ir kitaip numatyta šiose Taisyklėse ir sąlygose. Jūs suprantate, kad kiti naudotojai turės prieigą prie Turinio ir kad nei jie, nei „Helen Doron“ nėra įsipareigoję jums ar dar kam nors išlaikyti Turinio konfidencialumą.
 2. “HD” gali bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar papildyti šias sąlygas, paskelbdama pakeitimus internete. Vartotojai turėtų reguliariai peržiūrėti šias taisykles ir sąlygas, kad įsitikintų, jog yra susipažinę su bet kokiais “HD” padarytais pakeitimais, atnaujinimais ar pataisomis. Tolesnis naudojimasis svetaine po to, kai buvo paskelbti pakeitimai, atnaujinimai ir papildymai, reiškia naudotojo sutikimą laikytis šių pakeistų, atnaujintų ar papildytų sąlygų.
 3. Šios svetainės turiniui taikomos “HD” autorių teisės. Vartotojams draudžiama kopijuoti, atgaminti, publikuoti, atsisiųsti, skelbti, transliuoti, perduoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti svetainės turinį, išskyrus asmeninį, nekomercinį naudojimą. Vartotojai taip pat sutinka neadaptuoti, nekeisti ir nekurti išvestinių kūrinių iš svetainės turinio, išskyrus asmeninį, nekomercinį naudojimą. Visam kitam svetainės turinio naudojimui reikalingas išankstinis raštiškas “HD” leidimas.

 

NETINKAMAS NAUDOJIMAS

 1. Jūs neįkeliate, nerodote ir kitaip neteikiate Paslaugoje ar per Paslaugą jokio turinio, kuris: (i) yra šmeižikiškas, įžeidžiantis, užgaulus, grasinantis, priekabiaujantis, neapykantos kupinas, agresyvus ar kitaip pažeidžiantis bet kokį įstatymą arba pažeidžiantis bet kurios trečiosios šalies teises (įskaitant autorių teises, prekių ženklus, privatumą, viešumą ar kitas asmenines ar nuosavybės teises); arba (ii) „Helen Doron“ nuomone, yra nepriimtinas arba kuris riboja ar trukdo bet kuriam kitam asmeniui naudotis Paslauga, arba dėl kurio „Helen Doron“ ar jos vartotojams gali kilti bet kokia žala ar atsakomybė.

„HELEN DORON“ NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMAS

 1. Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti „Helen Doron“ ir jos direktorius, pareigūnus, darbuotojus, rangovus, atstovus, tiekėjus, licencijų davėjus ir teisių perėmėjus nuo visų nuostolių, pretenzijų, ieškinių, įsipareigojimų, atsakomybės ir žalos, įskaitant išlaidas advokatams, kylančius dėl jūsų prieigos prie Paslaugos ar naudojimosi ja, bet kokio neteisingo mums pateikto pareiškimo (kaip šių Taisyklių ir sąlygų dalis ar kitaip), bet kokio šių Taisyklių ir sąlygų pažeidimo arba bet kokio reikalavimo, kad bet koks mūsų jums pateiktas vertimas yra netikslus, netinkamas ar bet kokiu būdu netobulas.

LICENCIJA PROGRAMĖLĖMS

 1. Laikydamasi šių Taisyklių ir sąlygų, „Helen Doron“ suteikia jums neperleidžiamą, neišimtinę licenciją atsisiųsti, įdiegti ir naudoti vieną kiekvienos programėlės objektinio kodo kopiją tik jums priklausančiame arba jūsų valdomame interaktyviame belaidžiame įrenginyje. Negalite išgauti ar bandyti išgauti visos Programėlės ar jos dalies pirminio kodo, leisti trečiajai šaliai išgauti ar bandyti išgauti tokį pirminį kodą, atlikti atvirkštinę inžineriją, dekompiliuoti, išardyti ar išversti bet kurią Programėlę ar jos dalį. „Helen Doron“ ir jos licencijos davėjai turi ir išlaiko visas intelektinės nuosavybės teises ir kitas teises į Programėles ir jų pakeitimus, modifikacijas ar pataisymus.

 

Toliau pateiktos sąlygos taikomos tik tuo atveju, jei naudojate Programėles iš „Apple App Store“. Jei kitos šių Taisyklių ir sąlygų sąlygos yra mažiau ribojančios arba kitaip prieštarauja šios dalies sąlygoms, taikomos griežtesnės arba prieštaraujančios šios dalies sąlygos, tačiau tik iš „Apple App Store“ įsigytoms Programėlėms. Pripažįstate ir sutinkate, kad šios Taisyklės ir sąlygos galioja tik tarp jūsų ir „Helen Doron“, o ne „Apple“, ir kad „Apple“ nėra atsakinga už Programėles ar jų turinį. Naudodamiesi bet kuria Programėle privalote laikytis „App Store“ paslaugų teikimo sąlygų. Pripažįstate, kad „Apple“ neprivalo teikti jokių su Programėlėmis susijusių techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų. Jei kuri nors Programėlė neatitinka taikomų garantijų, galite apie tai pranešti „Apple“, ir „Apple“ grąžins jums Programėlės pirkimo kainą, jei tokia buvo sumokėta; kiek leidžia galiojantys įstatymai, „Apple“ neturės jokių kitų garantinių įsipareigojimų, susijusių su Programėlėmis, o visos kitos pretenzijos, nuostoliai, įsipareigojimai, pakenkimai, žala, išlaidos ar sąnaudos, susijusios su bet kokiu garantijos neatitikimu, bus reglamentuojamos tik šiomis Sąlygomis ir nuostatomis. Jūs ir „Helen Doron“ pripažįstate, kad „Apple“ neatsako už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies pretenzijų, susijusių su Programėlėmis arba jūsų turima ir (arba) naudojama Programėle, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) pretenzijas dėl atsakomybės už gaminį; (ii) bet kokias pretenzijas dėl Programėlės neatitikimo bet kokiems taikomiems teisiniams ar reguliavimo reikalavimams; ir (iii) pretenzijas, kylančias pagal vartotojų apsaugos ar panašius teisės aktus. Jūs ir „Helen Doron“ pripažįstate, kad bet kokios trečiosios šalies pretenzijos atveju dėl to, kad bet kuri Programėlė arba jos turėjimas ir naudojimas pažeidžia tos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, „Helen Doron“, o ne „Apple“ bus išimtinai atsakinga už bet kokios tokios pretenzijos dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo tyrimą, gynybą, atsiskaitymą ir įvykdymą tiek, kiek to reikalauja šios Taisyklės ir sąlygos. Naudodamiesi bet kuria Programėle privalote laikytis taikomų trečiosios šalies sutarties sąlygų. Jūs ir Helen Doron pripažįstate ir sutinkate, kad „Apple“ ir „Apple“ dukterinės įmonės yra šių Taisyklių ir salygų naudos gavėjai iš trečiųjų šalių, nes jie yra susiję su jūsų Programėlės licencija, ir kad, jums sutikus su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, „Apple“ turės teisę (ir bus laikoma, kad ji sutiko su šia teise) vykdyti šias Taisykles ir sąlygas jūsų, kaip naudos gavėjo iš trečiosios šalies, atžvilgiu.

 1.  „HD“, „Helen Doron Early English“, „Helen Doron Teen English“ („HD TE“) ar bet kurį kitą su „HD“ susijusį produktą ir paslaugą arba trečiąsias šalis ir su jomis susijusius produktus bei paslaugas identifikuojantys pavadinimai, vaizdai ir logotipai yra „HD“ ir (arba) atitinkamų trečiųjų šalių autorių teisių, dizaino teisių, prekių ženklų ir patentų objektas. Jokia šių sąlygų nuostata negali būti aiškinama kaip netiesiogiai ar kitaip suteikianti bet kokią licenciją ar teisę naudotis „HD“ ar bet kuriai kitai trečiajai šaliai priklausančiomis autorių teisėmis, dizaino teisėmis, prekių ženklais ar patentais.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS, SVETAINĖS IR PASLAUGOS

 1. Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, reklamuotojus, paslaugas, specialius pasiūlymus ar kitus renginius ar veiklą, kurie nepriklauso „Helen Doron“ ir nėra jos kontroliuojami. Mes nepatvirtiname ir neprisiimame jokios atsakomybės už tokias trečiųjų šalių svetaines, informaciją, medžiagą, produktus ar paslaugas. Jei iš „Helen Doron“ prisijungiate prie bet kurios trečiosios šalies svetainės, paslaugos ar turinio, suprantate, kad šios Taisyklės ir sąlygos bei mūsų privatumo politika netaikomos jūsų naudojimuisi tokiomis svetainėmis. Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad „Helen Doron“ nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl to, kad naudojatės trečiosios šalies svetaine, paslauga ar turiniu.
 2. Paslauga gali apimti reklamą, kuri gali būti nukreipta į Paslaugoje esantį Turinį ar Paslaugos informaciją, arba kita informacija. „Helen Doron“ reklamos Paslaugoje rūšys ir apimtis gali keistis. Už tai, kad „Helen Doron“ suteikia jums prieigą prie Paslaugos ir leidžia ja naudotis, sutinkate, kad „Helen Doron“ ir jos trečiųjų šalių paslaugų teikėjai bei partneriai gali talpinti tokią reklamą, susijusią su jūsų ar kitų asmenų pateikto turinio ar informacijos parodymu.
 3. Vartotojai sutinka naudotis ir mėgautis svetaine tik teisėtais tikslais, taip, kad neribotų, netrukdytų ir nepažeistų kitų asmenų teisių naudotis svetaine. Draudžiamas elgesys apima: priekabiavimą prie bet kurio asmens, streso ar nepatogumų jam sukėlimą, nepadoraus ar įžeidžiančio turinio perdavimą arba įprasto informacijos srauto ir dialogo svetainėje sutrikdymą.
 4. Svetainės turinys, įskaitant informaciją, pavadinimus, paveikslėlius, nuotraukas, logotipus ir piktogramas, susijusias su „HD“ ir (arba) su „HD“ susijusiomis įmonėmis, produktais ir paslaugomis (arba su trečiųjų šalių produktais ir paslaugomis), yra pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir „KAIP YRA“, be jokių pareiškimų ar bet kokių garantijų, išreikštų ar numanomų, tiek, kiek tai leidžia įstatymai, įskaitant numanomas patenkinamos kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, nepažeidimo, suderinamumo, saugumo ir tikslumo garantijas.
 5. „HD“ neatsako svetainės naudotojams ar bet kuriai trečiajai šaliai, pateikusiai pretenziją per svetainės naudotoją, už bet kokią žalą, susijusią su svetaine ar joje esančia medžiaga, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai. Jokiomis aplinkybėmis „HD“ neatsako už jokius toliau nurodytus nuostolius ar žalą (nesvarbu, ar tokie nuostoliai buvo numatyti ar numatomi, žinomi ar nežinomi:
 6. duomenų praradimas;
 7. pajamų ar numatyto pelno praradimas;
 8. verslo praradimas;
 9. prarastos galimybės;
 10. geros reputacijos praradimas arba reputacijos pažeidimas;
 11. trečiųjų šalių patirti nuostoliai; ar
 12. bet kokios netiesioginės, vėlesnės, faktinės ar baudžiamosios žalos, atsiradusios dėl naudojimosi svetaine, nepriklausomai nuo ieškinio formos.
 13. „HD“ negarantuoja, kad svetainės turinyje esančios funkcijos bus nepertraukiamos ar be klaidų, kad defektai bus ištaisyti arba kad svetainėje ir ją pateikiančiame serveryje nėra virusų ar klaidų.
 14. Svetainės vartotojai gali būti kviečiami teikti informaciją (įskaitant tekstą, nuotraukas, grafiką ir garso ar vaizdo įrašus) interneto svetainei arba „HD EE“ portalui. Vartotojai, pateikdami minėtus įnašus, sutinka suteikti „HD“ neterminuotą, nemokamą, neišimtinę, sublicencinę teisę ir licenciją naudoti, atkurti, keisti, adaptuoti, publikuoti, versti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, atlikti, groti, padaryti viešai prieinamus ir naudotis visomis autorių ir viešumo teisėmis, susijusiomis su minėtais įnašais visame pasaulyje, ir (arba) įtraukti minėtus įnašus į kitus kūrinius bet kokioje dabar žinomoje ar vėliau sukurtoje laikmenoje visam teisių, kurios gali būti susijusios su minėtais įnašais, galiojimo laikui, laikantis privatumo apribojimų, nustatytų „HD“ privatumo politikoje. Vartotojų, kurie nusprendžia nesuteikti „HD“ aukščiau nurodytų teisių, prašoma neteikti įnašų į svetainę.
 15. Pagal 9 skirsnį vartotojai, pateikdami įnašus į svetainę, garantuoja:
 16. kad minėti įnašai yra originalus naudotojo darbas;
 17. kad pateikiantis vartotojas turi teisę leisti „HD“ naudotis minėtais įnašais visais pirmiau nurodytais tikslais;
 18. kad minėti įnašai nėra šmeižikiški;
 19. kad minėti įnašai nepažeidžia jokių teisės aktų;
 20. kad „HD“ atlygina visus teisinius mokesčius, žalą ar kitas išlaidas, kurias „HD“ gali patirti dėl vartotojo padaryto pirmiau nurodytos garantijos pažeidimo;
 21. kad jie atsisako bet kokių moralinių teisių į minėtą įnašą, skirtą pateikti ir paskelbti interneto svetainėje pirmiau nurodytais tikslais.
 22. Vartotojai neturi teisės svetainės forume pateikti jokios šmeižikiškos ar neteisėtos bet kokio pobūdžio medžiagos. Tai apima tekstą, grafiką ir garso ar vaizdo programas.
 23. Griežtai draudžiama talpinti medžiagą, kuria siekiama įvykdyti ar skatinti neteisėtą veiką.
 24. Visa pateikta medžiaga turi būti originalus ją pateikusio vartotojo darbas. Vartotojai negali pateikti plagijuotos medžiagos. Taip pat vartotojai negali sulaužyti ar pažeisti trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekių ženklų, komercinių paslapčių, patentų, privatumo, viešumo, asmeninių ar nuosavybės teisių.
 25. Interneto svetainės pasiūlymų pateikimo vietose išreikšta visuomenės narių nuomonė nebūtinai atitinka „HD“ nuomonę.
 26. Jei teismas ar kitas kompetentingos jurisdikcijos teismas nusprendžia, kad kuri nors iš Taisyklių ir sąlygų yra neįgyvendinama, tokios nuostatos apribojamos arba panaikinamos tiek, kiek būtina, kad šios Taisyklės ir sąlygos liktų visiškai galiojančios.

HELEN DORON NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ

 1. PASLAUGA, ĮSKAITANT VISUS VAIZDUS, GARSO FAILUS IR KITĄ TURINĮ, TAIP PAT BET KOKIA KITA INFORMACIJA, NUOSAVYBĖ IR TEISĖS, KURIAS JUMS SUTEIKĖ ARBA TIEKĖ „HELEN DORON“, YRA JUMS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „HELEN DORON“ IR JOS TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PASLAUGA, IR VISI TOKIE PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS, ĮSKAITANT TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI AR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS, YRA AIŠKIAI ATMESTINI. NEAPSIRIBOJANT TUO, KAS IŠDĖSTYTA AUKŠČIAU, „HELEN DORON“ NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU TIKSLUMU, PASLAUGŲ PRIEINAMUMU, IŠSAMUMU, INFORMACINIU TURINIU, VEIKIMU BE KLAIDŲ, NAUDOJIMO REZULTATAIS AR NEPAŽEIDIMU. PRIEIGA PRIE PASLAUGOS IR NAUDOJIMASIS JA GALI BŪTI NEPRIEINAMI DIDŽIAUSIOS PAKLAUSOS LAIKOTARPIAIS, SISTEMOS ATNAUJINIMO, GEDIMŲ, PLANUOTOS AR NEPLANUOTOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS METU ARBA DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA NETAIKYTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ, TODĖL AUKŠČIAU NURODYTA IŠIMTIS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMA.

ŽALOS RŪŠIŲ APRIBOJIMAS/ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 1. JOKIAIS ATVEJAIS „HELEN DORON“ NEBUS ATSAKINGA JUMS AR BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI, PATEIKUSIAI PRETENZIJĄ PER JUS (NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JI GRINDŽIAMA SUTARTIMI, DELIKTU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KITA TEORIJA) UŽ NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, FAKTINĘ AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, ATSIRANDANČIĄ DĖL PRIEIGOS PRIE PASLAUGOS AR JOS DALIES, NAUDOJIMOSI PASLAUGA AR JOS DALIMI ARBA NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PRARASTĄ GALIMYBĘ NAUDOTIS PASLAUGA, NETIKSLIUS REZULTATUS, PRARASTĄ PELNĄ, VERSLO PERTRAUKIMĄ AR ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, SUGADINIMO AR DUOMENŲ NETIKSLUMO, BET KOKIŲ DUOMENŲ ATKŪRIMO IŠLAIDŲ, PAKAITINIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJŲ DĖL ŽALOS KOMPIUTERIAMS, PROGRAMINEI ĮRANGAI, MODEMAMS, TELEFONAMS AR KITAM TURTUI, NET JEI „HELEN DORON“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. „HELEN DORON“ ATSAKOMYBĖ JUMS ARBA BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI, KURI PRETENDUOJA PER JUS, DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES IR NEPRIKLAUSOMAI NUO IEŠKINIO FORMOS, NEVIRŠIJA 10 000 USD SUMOS. TAI YRA BENDRA RIBA. DAUGIAU NEI VIENO IEŠKINIO PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ BUVIMAS NEPADIDINA ŠIOS RIBOS.

NUTRAUKIMAS

 1. „Helen Doron“ gali bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties nedelsiant nutraukti jūsų prieigą prie Paslaugos ir naudojimąsi ja, ir tuomet jūs nebeturėsite teisės naudotis Paslauga. Savo „Helen Doron“ paskyrą galite nutraukti bet kuriuo metu, vadovaudamiesi Paslaugoje pateiktais nurodymais. Šių Taisyklių ir sąlygų nuostatos, susijusios su „Helen Doron“  nuosavybės teisių apsauga ir įgyvendinimu, jūsų pareiškimais ir garantijomis, pareiškimų ir garantijų atsisakymu, atleidimu nuo atsakomybės ir nuostolių atlyginimu, atsakomybės apribojimais ir žalos rūšimis, duomenų ir informacijos nuosavybe, taikytina teise ir vieta bei įvairiomis nuostatomis, lieka galioti ir po bet kokio tokio nutraukimo.

TAIKYTINA TEISĖ IR ARBITRAŽAS

 1. Šioms Taisyklėms ir sąlygoms, jų dalykui, „Helen Doron“ ir jūsų atitinkamoms teisėms pagal šias Taisykles ir sąlygas, taip pat bet kokiam reikalavimui, ieškiniui ar ginčui (toliau – reikalavimas), kylančiam iš šių Taisyklių ir sąlygų arba susijusiam su jomis, taikomi ir aiškinami pagal Izraelio valstybės įstatymus, išskyrus šios ar bet kurios kitos jurisdikcijos įstatymų kolizines nuostatas, neatsižvelgiant į jūsų kilmės šalį ar vietą, kurioje naudojatės Paslauga. VISI GINČAI IR PRIEŽASTYS, KURIUOS BET KOKIU BŪDU SUSIJĘ SU TOMIS TAISYKLĖMIS IR SĄLYGOMIS ARBA PASLAUGA,

 

BUS SPRENDŽIAMI PRIVALOMU ARBITRAŽU, O NE TEISME, išskyrus „Helen Doron“ teisę reikalauti teismo įsakymo, kaip nurodyta toliau. Jei pagal taikomus įstatymus aiškiai nereikalaujama kitaip, kiekviena šalis pati padengia savo išlaidas advokatams, neatsižvelgiant į tai, kuri šalis arbitražo procese laikoma laimėjusia šalimi.

 1. Jei nenorite spręsti ginčų su „Helen Doron“ arbitraže ir esate fizinis asmuo, galite atsisakyti šio arbitražinio susitarimo išsiųsdami el. laišką adresu Info@HelenDoronGroup.com per 30 dienų nuo tos dienos, kai pirmą kartą prisijungiate prie Paslaugos arba ja naudojatės.
 2. Jei ketinate kreiptis į arbitražą, pirmiausia turite išsiųsti raštišką pranešimą „Helen Doron“ administracijos biurui apie savo ketinimą kreiptis į arbitražą (toliau – „Pranešimas“). Pranešimas „Helen Doron“ turėtų būti siunčiamas bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų: (i) elektroniniu paštu adresu Info@HelenDoronGroup.com  arba (ii) paštu siunčiant pranešimą pašto tarnyba į „Helen Doron Ltd.“, Misgav Industrial Park, D.N. Misgav 2017900, Izraelis. Pranešime turi būti (x) aprašytas pretenzijos ar ginčo pobūdis ir pagrindas; (y) nurodyta konkreti prašoma pagalba; (z) nurodytas jūsų vardas, pavardė, adresas ir kontaktinė informacija. Jei ketiname kreiptis į arbitražą, bet kokį pranešimą apie ginčą išsiųsime jums mūsų turimais kontaktiniais duomenimis.

KALBA

 1. Ši sutartis iš pradžių buvo sudaryta anglų kalba (JAV). Jei bet kuri išversta šios sutarties versija prieštarauja angliškajai, vadovaujamasi angliškąja versija.

KITOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės ir sąlygos yra visas „Helen Doron“ ir jūsų susitarimas dėl šių Taisyklių ir sąlygų. „Helen Doron“ arba jūsų atsisakymas nuo bet kurios šių Taisyklių ir sąlygų nuostatos ar jos pažeidimo bet kuriuo vienu atveju nepanaikina tokios taisyklės ar sąlygos arba bet kokio vėlesnio jos pažeidimo. „Helen Doron“ gali perleisti savo teises ar įsipareigojimus pagal šias Taisykles ir sąlygas be jokių sąlygų. Šios Taisyklės ir sąlygos bus įpareigojančios ir sieks naudos „Helen Doron“ ir jums, taip pat atitinkamiems „Helen Doron“ ir jūsų teisių perėmėjams ir leistiniems teisių perėmėjams.

©1997 – 2018 „Helen Doron Ltd.“ Visos teisės saugomos.